Welcome to Krukamon.page.tl ..ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ห้องเรียนรู้เรื่องสุขภาพ กับครูกมล กันตวรพันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพท.นม.เขต1

BANGKOK TIME
    

animated gifsยินดีต้อนรับทุกท่านจาก......ครูกมล กันตวรพันธ์  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

 animated gifs เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ.DVD ..http://www.krukamon.page.tl 
  animated gifsส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้


แผ นการจัดการเรียนรู้ที่ 7

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่อง อนามัยและการเจริญพันธุ์และการดูแลตนเอง             เวลา 2 ชั่วโมง

1. สาระการเรียนรู้   
                   
อนามัยเจริญพันธุ์ เป็นภาวะที่ชายและหญิงมีความพร้อมที่จะเจริญพันธุ์ตลอดจนรักษาอนามัยในหลายๆ ด้านเพื่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอาการที่ผิดปกติ

        การดูแลตนเองด้านสุขภาพทางเพศเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อความสุขและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตหรือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
    รู้และเข้าใจอนามัยเจริญพันธุ์และวิธีดูแลตนเองด้านสุขภาพทางเพศ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
           นักเรียนสามารถ
      1. บอกความหมายของอนามัยเจริญพันธุ์ได้
      2. อธิบายองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์พอสังเขปได้
      3. เสนอแนวทางปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขอนามัยทางเพศของวัยรุ่นได้
      4. ปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขอนามัยทางเพศของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. เนื้อหา 


5. กิจกรรมการเรียนการสอน
องค์ประกอบการเรียนรู้/ กลุ่ม/เวลา กิจกรรมการเรียนการสอน

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ เรื่อง อนามัยเจริญพันธุ์ และสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพทางเพศของ
   ตนเอง
2. ครูแจ้งให้นักเรียนภายในห้องทราบว่าในชั่วโมงนี้และชั่วโมงต่อไปจะศึกษา เรื่อง อนามัยเจริญพันธุ์และการดูแลตนเอง
3. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนภายในห้องทราบ
4. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ จำนวน 10 ข้อ
5. นักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานที่ 1 เรื่อง อนามัยเจริญพันธุ์
6. ครูเฉลย แล้วให้นักเรียนตรวจคำตอบของตนเอง ถ้าตอบผิดให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วยปากกาแดง
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้

ชั่วโมงที่ 2
     1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม มอบหมายให้แต่ละกลุ่มแสดงละครที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
    กลุ่มที่ 1       (มีทั้งชายและหญิง)      แสดง   เรื่อง  สิว
   กลุ่มที่ 2       (มีทั้งชายและหญิง)      แสดง   เรื่อง  กลิ่นตัว
   กลุ่มที่ 3       (มีเฉพาะหญิง)          แสดง   เรื่อง  ประจำเดือน
   กลุ่มที่ 4       (มีเฉพาะชาย)          แสดง   เรื่อง  ฝันเปียก
   กลุ่มที่ 5      (มีทั้งชายและหญิง)       แสดง   เรื่อง การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง

หมายเหตุ   ถ้ามีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนในแต่ละเพศก็สามารถเปลี่ยนแปลงเพศในแต่ละกลุ่มได้ตามความเหมาะสม

2.นักเรียนแสดงละครตามที่กลุ่มของตนเองได้รับมอบหมาย และเขียนเรื่องราวที่แสดงโดยย่อ ลงในใบงานที่ 2 เรื่อง ละคร
  สุขภาพทางเพศ
3.ครูช่วยเพิ่มเติมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศในเรื่อง สิว กลิ่นตัว ประจำเดือน ฝันเปียก และการสำเร็จความใคร่ด้วย
  ตนเอง
4.นักเรียนทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ จำนวน 10 ข้อ
5.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อนามัยเจริญพันธุ์และการดูแลตนเอง                                      

6. สื่อการเรียนการสอน
1. วิดีทัศน์เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของวัยรุ่น”
2. ใบความรู้ 1 และใบความรู้ 2
3. ใบกิจกรรม 1 และใบกิจกรรม 2 

7. การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ การแสดงความคิดเห็น
2. จากการตรวจใบกิจกรรม

animated gifsส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา animated gifs
                 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกระบายตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ที่เห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงข้อเดียว (ทำในกระดาษคำตอบที่แจกให้) 
animated gifsผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. รู้และเข้าใจอนามัยเจริญพันธุ์และการดูแลรักษาสุขภาพ
 

1. ความหมายของคำว่า อนามัยเจริญพันธุ์ ข้อใดสมบูรณ์มากที่สุด
   ก. การพัฒนาการทางเพศอย่างสมบูรณ์                    
   ข. การมีความสุขทางเพศทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
   ค. ความมีศักยภาพในการให้กำเนิดและความมีอิสระในการให้กำเนิดบุตร                      
   ง. ภาวะความสมบูรณ์ที่พร้อมจะสืบทอดเผ่าพันธุ์และการดูแลอนามัยทางเพศของตนเอง                                      2. องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์มีกี่ประการ
   ก. 9                                                                                  
   ข. 10
   ค. 11
   ง. 12
3. สุขภาพทางเพศจะเป็นเรื่องราวที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องหลายเรื่อง ยกเว้น เรื่องใด
   ก. การเจริญพันธุ์
   ข. สุขลักษณะที่ดี
   ค. สัมพันธภาพทางเพศ                                               
   ง. ความพึงพอใจทางเพศ
4. สิวเกิดจากอะไร
   ก. ผิวหนัง
   ข. ความสกปรก
   ค. เลือดและน้ำเหลือง                                                 
   ง. ต่อมไขมันใต้ผิวหนัง                                     
5. เมื่อมีสิวเกิดขึ้นตามใบหน้าควรปฏิบัติอย่างไร
   ก. ปล่อยให้หายไปเอง                                                 
   ข. ขัดหน้าด้วยสมุนไพร
   ค. รับประทานยารักษาสิว                                           
   ง. ใช้มือที่สะอาดแกะหัวสิว 

animated gifsแนะนำห้องเรียน....เครือข่าย  ห้องเรียนรู้เรื่องสุขภาพ ครูกมล ..ราชสีมาวิทยาลัย

 ห้องเรียนน่ารู้กับครูปานใจanimated gifs
- เนื้อหาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
- ห้องเรียนสังคมศึกษา
- ห้องเรียนศาสนา

- ห้องเรียนภูมิศาสตร์ สะเก็ดข่าว ร.ส
     
    ห้องเรียนญี่ปุ่น ครูทิพย์วรรณ 
-  เรียนตัวอักษรฮิรางานะ คาตากานะ คำศัพท์ขั้นต้น
-  พัฒนาทักษะพูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน
-  ภาพกิจกรรมน่าสนใจ

 animated gifsเวปไซด์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยanimated gifs
- แนะนำโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
- แนะนำ บุคลากร
- แนะนำ เรื่องการรับนักเรียน

 

 
พืชสวนโลก เมื่อปี 2549
  animated gifs  เผยแพร่ผลงาน วิดิทัศน์ประกอบการสอน  เรื่อง  เพศศึกษา :   โดย ครูกมล  กันตวรพันธ์  ร.ร. ราชสีมาวิทยาลัย  สพม.เขต 31  (นครราชสีมา)

Comments on this page:
Comment posted by chaiya andaman( chaiyaandamanhotmail.com ), 01/09/2012 at 2:14am (UTC):
some of my songs in youtube "chaiyaandaman's chanel"try try .....your old friend

Comment posted by tawan jantarakul( chaipabon1962yahoo.com ), 08/28/2010 at 10:45am (UTC):
i want to know your phone no. it old number i can not call you.......with love from tawan at phuket

Comment posted by krutippawan( krutippawanyahoo.com ), 02/15/2009 at 4:49am (UTC):
すごい!Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your message:

 
Today, there have been 1 visitors (1 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
Copyright :สงวนลิขสิทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย